Kutseharidus.ee
Menüü

Uued kutsehariduse liigid ja õppekavad

image description
2013. aastal võttis Riigikogu vastu uue kutseõppeasutuse seaduse, mis muutis oluliselt senist kutseharidussüsteemi korraldust ja õppekavade süsteemi. Seaduses kehtestatud uuenduste kiireks rakendamiseks käivitati 2013. aastal kutsehariduse korralduse ja õppekavade reform, mille käigus töötavad koolid välja hulgaliselt uusi õppekavu ning uuendavad ja viivad muutunud seadusandlusega kooskõlla olemasolevaid õppekavu.

Üleminek uutele õppekavadele kestab kuni 1.septembrini 2017. a. Alates sellest tähtajast võetakse õpilasi vastu ainult uue kutseõppeasutuse seadusega kooskõlla viidud õppekavadele.

Alates 1. septembrist 2013. a kehtivad kutseõppe liigid:

  • teise taseme kutseõpe;
  • kolmanda taseme kutseõpe;
  • neljanda taseme kutseõpe;
  • viienda taseme kutseõpe.

http://world-inline-cup.com/?x=Kaufen-Sie-Chief-Architect-Premier-X8-oem Kaufen Sie Chief Architect Premier X8 oem Kutsekeskharidusõpe ehk kutsekeskharidus on neljanda taseme kutseõpe, mille käigus õpilane omandab koos kutse- ja erialase pädevusega ka keskhariduse.

http://polskilive.pl/Where-to-buy-Autodesk-Navisworks-Manage-2014-64-bit Where to buy Autodesk Navisworks Manage 2014 64 bit Viienda taseme kutseõppe ehk kutseeriharidusõppe võimalus loodi Eestis alates 2013/14. õppeaastast, enne seda viiendal kvalifikatsioonitasemel õpet Eestis ei pakutud.

Kutseõppe õppekava paigutumise kvalifikatsioonitasemele määrab õppekava aluseks oleva kutsestandardi paiknemine Eesti kvalifikatsiooniraamistikus.

Kutseõppe kõi kutsekeskhariduse aluseks olevad kutsestandardid paiknevad teisel kuni viiendal kvalifikatsioonitasemel ning sellest tulenevalt eristatakse teise, kolmanda, neljanda ja viienda taseme kutseõpet. Kui õppekava koostamisel lähtutakse teise taseme kutsestandardist, on tegemist teise taseme kutseõppe õppekavaga. Juhul kui aluseks on võetud kolmanda, neljanda või viienda taseme kutsestandard, siis on ka vastav õppekava kolmandal, neljandal või viiendal kutseõppe tasemel.

Iga kutseõppe liigi õpiväljundid ehk õppimise tulemusel omandatavad teadmised, oskused ja hoiakud on kirjeldatud kutseharidusstandardis.

Kokkuvõtlik tabel kutseõppe 2.-5. taseme õppekavade kohta: haridusnõue õpingute alustamiseks, õppe maht, praktilise töö ja praktika osakaal, õpingute jätkamise võimalused ja väljund tööturul.

Kuni 1. septembrini 2013. a kehtisid Eestis järgmised kutseõppeliigid:

  • põhihariduse nõudeta kutseõpe;
  • kutseõpe põhihariduse baasil;
  • kutsekeskharidus:
  • kutseõpe keskhariduse baasil.